Baza legală

Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul XI, art. 486-488 

Modul de stabilire
  •         1. Taxe instituite pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, echipamente și utilaje ce folosesc infrastructura publică, activități cu impact asupra mediului înconjurător
Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliile judeţene, după caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea. 
Consiliile locale pot institui taxe pentru:
    •  deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, 
    • activităţile cu impact asupra mediului înconjurător. 
Aceste taxe se calculează şi se plătesc în conformitate cu procedurile aprobate de autorităţile deliberative interesate. 
  •         2. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă
Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei şi poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăşi 50% din această valoare. Taxa se face venit la bugetul local. 
  •         3. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale
Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, consiliul local stabileşte o taxă de până la 32 lei, inclusiv. 
  •         4. Taxa pentru reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi locuinţelor unifamiliale
Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, pot institui taxa pentru reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi locuinţelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuţie a proprietarilor, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

*Baza legală

Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul XI, art. 486-488