Impozitul pe cladiri 2024 - baza legala si modul de stabilire

Impozitul pe cladire se datoreaza catre bugetul local al comunei, orasului sau municipiului in care este amplasata cladirea. In cazul municipiului Bucuresti, impozitul pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al sectorului in care este amplasata cladirea. Afla cum se calculeaza impozitul pe cladiri in 2024.

Baza legala

Baza legala pentru stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru cladiri este Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul II, art. 455-462, 489.

Modul de stabilire al taxelor si impozitelor locale pentru cladiri in 2024

Impozitul pe cladiri se calculeaza diferentiat pentru

  • cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice,  
  • cladirile detinute de persoanele juridice, 
  • cladiri rezidentiale sau 
  • nerezidentiale.

In vederea stabilirii impozitului pe cladiri, sunt cladiri rezidentiale - constructiile alcatuite din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii. Orice cladire care nu este rezidentiala este cladire nerezidentiala. 

In cazul in care o cladire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate in partea din cladire aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva. 

Cum se calculeaza impozitul pe cladirile rezidentiale ale persoanelor fizice in 2024? 

Impozitul pe cladirile rezidentiale se stabileste dupa urmatoarele reguli:

1. Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimata in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/m2, din tabelul urmator: 

 

 

 

 

 

Tipul cladirii

Valoarea impozabila
- lei/m
2 -

 

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire

 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

1.000

600

 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

300

200

 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

200

175

 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

125

75

 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

  • In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica valoarea impozabila corespunzatoare materialului cu ponderea cea mai mare.
  • Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansarda, exceptand suprafetele podurilor neutilizate ca locuinta, ale scarilor si teraselor neacoperite. 
  • Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,4. 

2. Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate la pct. 1 cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in tabelul urmator:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona în cadrul localităţii

Rangul localităţii

 

 

0

I

II

III

IV

V

 

A

2,60

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

 

B

2,50

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

 

C

2,40

2,30

2,20

2,10

1,00

0,95

 

D

2,30

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

 

In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie se reduce cu 0,10. 
  
3. Valoarea impozabila a cladirii, determinata la pct. 2 se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza: 
   
a) cu 50%, pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; 
b) cu 30%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; 
c) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta. 

In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renovare majora, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor. Renovarea majora reprezinta actiunea complexa care cuprinde obligatoriu lucrari de interventie la structura de rezistenta a cladirii, pentru asigurarea cerintei fundamentale de rezistenta mecanica si stabilitate, prin actiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum si, dupa caz, alte lucrari de interventie pentru mentinerea, pe intreaga durata de exploatare a cladirii, a celorlalte cerinte fundamentale aplicabile constructiilor, conform legii, vizand, in principal, cresterea performantei energetice si a calitatii arhitectural-ambientale si functionale a cladirii. Anul terminarii se actualizeaza in conditiile in care, la terminarea lucrarilor de renovare majora, valoarea cladirii creste cu cel putin 50% fata de valoarea acesteia la data inceperii executarii lucrarilor. 

Cota impozabila pentru cladirile rezidentiale in 2024 - persoane fizice

Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a cladirii. Cota impozitului pe cladiri in 2024 se stabileste prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Calcularea impozitului pe cladirile nerezidentiale ale persoanelor fizice in 2024

Impozitul pentru anul 2024 pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice se calculeaza dupa urmatoarele reguli:
 
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei asupra valorii care poate fi: 
   a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta; 
   b) valoarea finala a lucrărilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta; 
   c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinta. 

Cota impozabila pentru cladirile nerezidentiale in 2024 - persoane fizice

Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2-1,3% asupra valorii stabilita pe baza raportului de evaluare/valorii finale a constructiei/valorii din actul de transfer proprietate. Cota impozitului pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti. 

In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata pe baza valorii stabilita pe baza raportului de evaluare/valorii finale a constructiei/valorii din actul de transfer proprietate impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate pe baza regulilor pentru impozitul pe cladiri rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice. 

Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii. 

Impozitul pentru cladiri cu destinatie mixta - persoane fizice

In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza diferentiat pentru suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential. Impozitul de plata rezulta din insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential. 
    
In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conform regulilor pentru cladirile rezidentiale.

Impozitul in 2024 pentru cladirile detinute de persoanele juridice

Pentru cladirile rezidentiale/nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei  asupra valorii impozabile a cladirii. 

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa si poate fi: 
   a) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal; 
   b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii; 
   c) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului fiscal anterior; 
   d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior; 
   e) in cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii; 
   f) in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea inscrisa in contabilitatea proprietarului cladirii si comunicata concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz. 

Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta. In situatia depunerii raportului de evaluare dupa primul termen de plata din anul de referinta acesta produce efecte incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator.

Fac exceptie cladirile care apartin persoanelor fata de care a fost pronuntata o hotarare definitiva de declansare a procedurii falimentului precum si cladirile care sunt scutite de plata impozitului pe cladiri 

In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5%, cu conditia ca proprietarul cladirii sa fi fost notificat de catre organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. Notificarea se comunica proprietarului cladirii prin publicarea acesteia in spatiul privat virtual sau prin posta, in cazul contribuabililor care nu sunt inrolati in spatiul privat virtual. Termenul pana la care trebuie comunicata notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat incepand cu anul urmator. In cazul in care notificarea nu este comunicata pana la aceasta data, impozitul urmeaza a se calcula prin aplicarea cotei stabilite potrivit alin. (1) sau (2), dupa caz, asupra valorii impozabile a cladirii.

In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, diferenta de taxa va fi datorata de proprietarul cladirii, cu conditia ca acesta sa fi fost notificat de catre organul fiscal competent.

Cote impozabile pentru cladirile pesoanelor juridice in 2024

Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a cladirii. 

Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul pe cladiri in 2024 se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2%-1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a cladirii. 
Cota impozitului se stabileste prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti. 

Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii. 

Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene 

Autoritatea deliberativa a administratiei publice locale, la propunerea autoritatii executive, poate stabili cote aditionale la impozitele si taxele locale, in functie de urmatoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum si de necesitatile bugetare locale. Cotele aditionale stabilite nu pot fi mai mari de 50% fata de nivelurile maxime stabilite in Codul fiscal. 

Consiliul local poate majora impozitul pe cladiri cu pana la 500% pentru cladirile neingrijite, situate in intravilan. Criteriile de incadrare in categoria acestor cladiri se adopta prin hotarare a consiliului local. Cladirile care intra sub incidenta acestor prevederi se stabilesc prin hotarare a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.


*Baza legala

Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul II, art. 455-462, 489