Taxa pe cladiri 2024 - baza legala si modul de stabilire

Taxa pe cladiri se datoreaza pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta. Afla cum se stabileste aceasta taxa pe cladiri in 2024!

Baza legala

Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul II, art. 455-462 

Modul de stabilire al taxei pe cladiri in 2024

Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, oricaror entitati, altele decat cele de drept public, se stabileste taxa pe cladiri, care se datoreaza de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri. In cazul transmiterii ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta asupra cladirii, taxa se datoreaza de persoana care are relatia contractuala cu persoana de drept public. 

In cazul cladirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta ce se refera la perioade mai mari de o luna, taxa pe cladiri se stabileste proportional cu numarul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta. Pentru fractiunile mai mici de o luna, taxa se calculeaza proportional cu numarul de zile din luna respectiva. 

In cazul cladirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta ce se refera la perioade mai mici de o luna, taxa pe cladiri se datoreaza proportional cu numarul de zile sau de ore prevazute in contract.  

Taxa pe cladiri in 2024 – persoane fizice

Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa aferente, taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de minimum 0,1% asupra valorii cladirii.Pentru cladirile nerezidentiale si cladirile-anexa aferente, taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de minimum 0,5% asupra valorii cladirii. 

Cota taxei pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Pentru cladirile utilizate pentru activitati din domeniul agricol, taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii cladirii.

Valoarea cladirii, exprimata in lei, se determina prin insumarea valorii cladirii, a cladirilor anexa, dupa caz, si a valorii suprafetelor de teren acoperite de aceste cladiri, cuprinse in Studiile
de piata referitoare la valorile orientative privind proprietatile imobiliare din Romania, administrate de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania.

Taxa pe cladiri in 2024 – persoane juridice

Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a
cladirii.
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2%-1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a cladirii.

Pentru cladirile nerezidentiale ale persoanelor juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, taxa pe cladiri in 2024 se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.

In cazul cladirilor cu destinatie mixta, impozitul se determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential, cu impozitul calculat pentru suprafata folosita in scop nerezidential.

Pentru stabilirea taxei pe cladiri, valoarea cladirii este valoarea inscrisa in contabilitatea proprietarului cladirii si comunicata concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz.

In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota taxei pe cladiri este de 5%.

Declaratii fiscale pentru cladirile pentru care se datoreaza taxa pe cladiri in 2024

In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri in 2024, in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta, titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal local dupa cum urmeaza:

  • In cazul in care contractul se refera la perioade mai mari de o luna – declaratia se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractului.
  • In cazul in care contractul se refera la perioade mai mici de o luna – declaratia se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractelor, la care anexeaza o situatie centralizatoare a acestor contracte.
  • In cazul in care contractul se refera la perioade mai mari de un an – declaratia se depune in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului si taxa pe cladiri se datoreaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

Plata taxei pe cladiri in 2024

Plata taxei pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.

Pentru plata cu anticipatie a taxei pe cladiri, datorate pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10% inclusiv, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

1. In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la o perioada mai mare de un an, taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.

2. In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la perioade mai mari de o luna, taxa pe cladiri se plateste lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului, de catre concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinta.

Pe perioada in care pentru o cladire se plateste taxa pe cladiri, nu se datoreaza impozitul pe cladiri.

*Baza legală

Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul II, art. 455-462