Baza legală

Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul III, art. 463-467, 489

Modul de stabilire

Impozitul pe teren se stabileşte anual în funcţie de suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, în mod diferenţiat, în intravilanul şi extravilanul localităţilor, după cum urmează:

  1. în intravilan:

  • pe ranguri de localităţi, identificate prin cifrele romane: 0, I, II, III, IV şi V;

  • pe zone, identificate prin literele: A, B, C şi D;

  • prin aplicarea coeficienţilor de corecţie prevăzuţi la art. 465 alin. (5) din Codul fiscal;


 

  1. în extravilan, în funcţie de categoria de folosinţă, identificate prin literele: A, B, C şi D, prin aplicarea nivelurilor prevăzute la art. 465 alin. (7) din Codul fiscal, înmulţite cu coeficienţii de corecţie corespunzători prevăzuţi la art. 457 alin. (6) din Codul fiscal.

 

I.1. Teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona în cadrul localităţii

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi - lei/ha -

 

0

I

II

III

IV

V

 

A

8282-20706

6878-17194

6042-15106

5236-13090

711-1788

569-1422

 

B

6878-17194

5199-12998

4215-10538

3558-8894

569-1422

427-1068

 

C

5199-12998

3558-8894

2668-6670

1690-4226

427-1068

284-710

 

D

3558-8894

1690-4226

1410-3526

984-2439

278-696

142-356

   

 

Nivelul impozitului pe teren între limitele din tabel se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

 

I.2. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai jos iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localitatii.

 

Astfel, pentru stabilirea impozitului pe teren:

 

  1. suprafața terenului se înmulțește cu suma corespunzătoare din tabelul de mai jos.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Zona Categoria de folosinţă

A

B

C

D

 

1

Teren arabil

28

21

19

15

 

2

Păşune

21

19

15

13

 

3

Fâneaţă

21

19

15

13

 

4

Vie

46

35

28

19

 

5

Livadă

53

46

35

28

 

6

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

28

21

19

15

 

7

Teren cu ape

15

13

8

0

 

8

Drumuri şi căi ferate

0

0

0

0

 

9

Teren neproductiv

0

0

0

0

 

 

  1. Rezultatul de la pct.1 se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător din tabelul de mai jos:

   

 

 

 

 

 

 

Rangul localităţii

Coeficientul de corecţie

 

0

8,00

 

I

5,00

 

II

4,00

 

III

3,00

 

IV

1,10

 

V

1,00

 

În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform pct. 1 și 2. numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

   a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;

   b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

 

  1. Teren amplasat în extravilan

 

Impozitul pe teren se stabileşte:

 

  1. Se înmulțește suprafeţa terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel   

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Categoria de folosinţă

Impozit (lei)

 

1

Teren cu construcţii

22-31

 

2

Teren arabil

42-50

 

3

Păşune

20-28

 

4

Fâneaţă

20-28

 

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

48-55

 

5.1

Vie până la intrarea pe rod

0

 

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

48-56

 

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

0

 

7

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

8-16

 

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie

0

 

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

1-6

 

8.1

Teren cu amenajări piscicole

26-34

 

9

Drumuri şi căi ferate

0

 

10

Teren neproductiv

0

 

 

Nivelul impozitului pe teren între limitele din tabel se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

  1. Valoarea obținută la pct. 1 se înmulțește cu coeficientul de corecţie corespunzător din următorul tabel:

 

 

 

 

Zona în cadrul localităţii

Rangul localităţii

 

 

0

I

II

III

IV

V

 

A

2,60

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

 

B

2,50

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

 

C

2,40

2,30

2,20

2,10

1,00

0,95

 

D

2,30

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

 

 

Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene


 

Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute de Codul fiscal, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale. Cotele adiţionale stabilite nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în Codul fiscal.

Consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500% pentru terenurile neîngrijite, situate în intravilan. Criteriile de încadrare în categoria acestor terenuri se adoptă prin hotărâre a consiliului local. Terenurile care intră sub incidenţa acestor prevederi se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.

Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.
 

*Baza legală

Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul III, art. 463-467, 489