Baza legală

Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul V, art. 474, 476

Modul de stabilire
  •         1. Taxa pentru eliberarea/prelungirea/avizarea certificatului de urbanism
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită conform tabelului următor: 
 

 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

- lei -

 

a) până la 150 m2, inclusiv

5-6

 

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv

6-7

 

c) între 251 şi 500 m2, inclusiv

7-9

 

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv

9-12

 

e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv

12-14

 

f) peste 1.000 m2

14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2


Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban. 
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local în sumă de până la 15 lei, inclusiv. 
       
  •  2. Taxa pentru eliberarea/prelungirea unei autorizaţii de construire 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. Pentru aceste taxe stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli: 
   a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia; 
   b) pentru taxa aferenta unei clădiri rezidenţială sau clădire-anexă, valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform regulilor specifice pentru calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice; 
Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
  •         3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 
  •        4. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare cuprinsă între 0 şi 15 lei. 
  •        5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 
  •        6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie. 
  •         7. Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de până la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 
  •         8. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul local şi este de până la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord. 
  •         9. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de către consiliile locale în sumă de până la 9 lei, inclusiv. 

*Baza legală

Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul V, art. 474, 476